ទិដ្ឋភាពរោងចក្រ

រោងចក្ររបស់យើងមានទីតាំងនៅក្រុងជីនស៊ីងខេត្តសានដុងប្រទេសចិនប្រហែល 2 ម៉ោងពីប៉ីជិង 3 ម៉ោងពីស៊ាងហៃ។